كاميرات مراقبة


4 كاميرات مراقبة 2 ميجا اسما
عرض 8 كاميرات سمارت زوم مراق
عرض 16 كاميرات مراقبة سمارت
كاميرا مراقبة wi fi 360درجه داخ
عرض 4 كاميرات مراقبة 5 ميجا ه
8 كاميرات مراقبة هيك فيجن 5 م
16 كاميرات مراقبة هيك فيجن 5
4 كاميرات مراقبة ptz زوم حتى 35
3 كاميرات مراقبة ptz زوم حتى 35
2 كاميرات مراقبة ptz زوم حتى 35
كاميرات مراقبة ptz زوم حتى 350
4 كاميرات مراقبة 5 ميجا سمار